แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

o1-โครงสร้าง

O2-ข้อมูลผู้บริหาร

O3-อำนาจหน้าที่

o4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5-ข้อมูลการติดต่อ

o6-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

o7-ข่าวประชาสัมพันธ์

o8-Q&A

o9-Social Network

o10-แผนดำเนินงานประจำปี

o11-รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17-E-Service

o18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

o23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o34-เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ

-เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร

-นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

o39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน