เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้