วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปีการศึกษา 2570 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. จัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว)จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นมืออาชีพ
6. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. จัดการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว)โดยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นมืออาชีพ
6. โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เอื้อต่อการจัดการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
7. ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

จุดเน้น

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน
2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง
4. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดี
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้และสถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
6. นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจ การสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น
7. ผลการสอบ O-NET และ NT สูงกว่าระดับประเทศ หรือเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3
8. นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย
9. 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ