โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ซึ่งมีการจัดห้องเรียน ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 11 ห้องเรียน