ระดับชั้นอนุบาล 2

-รับเด็กที่มีอายุ 4-5 ปี

เอกสารการรับสมัคร
– สำเนาสูติบัตร(ของนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา. มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

-รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7

เอกสารการรับสมัคร
– สำเนาสูติบัตร(ของนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน (ของนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา. มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

– รับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เอกสารการรับสมัคร
– สำเนาสูติบัตร(ของนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน (ของนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา. มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– เอกสารทางการศึกษา ( ปพ.1 , ปพ.5 ) อย่างละ 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094-424-9305 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)