แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต

ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 ข้อมูลการติดต่อ

o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A

o9 Social Network

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฎิบัติงาน

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

o18 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

o36 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน