โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

ม.6 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์. 094-424-9305
e-mail : saraban@nnt.ac.th