นายพงศ์พัฒณ์  ภัทรสมพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่ง

วิทยาศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกวิสรา ศิริอ่อน

ประถมศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุขศรี มะโนสา

พลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย
ครู ชำนาญการ

นางสาวกวิสรา ศิริอ่อน

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ

นางสุขศรี มะโนสา

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวพร บุญศิลป์

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวชฎาภรณ์ อัคราช

ครู
กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวจินตนา ทศดร

ครู
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนัฐชา แลบัว

ครู
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นายวราวุฒิ มุขกระโทก

ครู
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศศิธร สิงคลีบุตร

ครู
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวฉมาพร สมมาตร

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายจักรพงศ์ แดงหนู

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวปิยวดี ตุรงค์เรือง

ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวณัฎฐ์ธินี เชียงทา

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ