แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
จะถือว่าข้อมูลของท่านเป็นความลับและจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสตามกฏหมาย

ขั้นตอนที่ 1

ผู้แจ้ง
กรอกแบบคำร้อง

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่ตั้งคณะทำงาน
เพื่อปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 4

เจ้าหน้าที่แจ้งผล
การดำเนินงานให้ทราบ