ครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กวัยเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กวัยเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยากรโดย นางสาวสุรีย์รัตน์ ศิลารักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองโน ประธานในพิธี ร้อยโทศรีวิชัย ทานะมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน