กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ให้มีแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ หรือของขวัญ ภายใต้บริบทของหน่วยงานตนเอง

งดให้ ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)