โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้