จิตอาสา จาก บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา TBC อาสา ทำดีเพื่อสังคม

นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ขอขอบคุณจิตอาสา จาก บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา TBC อาสา ทำดีเพื่อสังคม ที่มาพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ในวันที่ 3,7,11 กรกฎาคม 2566 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง