กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มีนาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาร่องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย