งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จุดประสงค์เพื่อก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ยอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 207,018.26 บาท คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมทำบุญในการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ในครั้งนี้