การจัดโรงทาน งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนชุมวัดหนองโนใต้ ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครอง ชุมชนชาวบ้านตำบลหนองโนที่นำอาหาร ขนมและเครื่องดื่มมาเลี้ยงในงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วยค่ะ