การนิเทศและติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามฯ และนางสาวพิชญานิน ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก เข้านิเทศและติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อยกระดับคุณภาพการทดสอบ RT NT และ O-NET ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้