ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ”สวนล้อมศรีรินทร์”

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ไปแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ”สวนล้อมศรีรินทร์” หมู่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จากปราชญ์ชาวบ้าน คุณลุงบุญลือ เต้าแก้ว ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น