ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กร โดยใช้เทคนิคกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ AIC

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กร โดยใช้เทคนิคกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ AIC ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี