โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านการออกกำลังกายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

วันที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านการออกกำลังกายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน