การนิเทศติดตามการดำเนินการของโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 2 (Partnership School Project)

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายธนพจน์ ธงศิลาและนายดนัย ศรีเกตุสุข จากสำนักนวัตกรรม สพฐ. มาตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการดำเนินการของโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 2 (Partnership School Project) โดยโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ได้รับการสนับจากเซ็นทรัล กรุ๊ป และติดตามข้อมูลในการได้รับงบประมาณสนับสนุน โครงการกิจกรรมสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม โดยมีนายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ให้การต้อนรับ