รณรงค์ประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด

24 มิถุนายน 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด และร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก