ติดตามการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สถานศึกษาตามคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ขอขอบพระคุณ นางกนิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นางเพลินพิศ เอี่ยมสมร เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.สระบุรี เขต 1 ได้เข้ามาติดตามการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สถานศึกษาตามคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านการคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking)