ค่ายทักษะวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565

5 สิงหาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายทักษะวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี