เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดงกลองยาว ประจำปี 2565

20 พฤษภาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดงกลองยาว ประจำปี 2565 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ณ โรงเรียนชุมขนวัดหนองโนใต้