“วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

8-10 มีนาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ได้ดำเนินการนิเทศบูรณาการ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน