ร่วมงานวันครู ประจำปี 2565

16 มกราคม 2565 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

ขอแสดงความยินดีกับ

– นางสาวนัฐชา แลบัว ครู เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 ประเภทครู

– นางสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่ง ครูชำนาญการพิเศษ

– นางสาวกวิสรา ศิริอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ

นางขนิษฐา ปานผา ครูชำนาญการพิเศษ

– นางสาวนวพร บุญศิลป์ ครูชำนาญการ

เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล”ครูดีศรีสระบุรี ตามโครงการครูดีศรีสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1″