ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

1 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง โดย นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3