งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site)

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์โอไมครอนในหลายพื้นที่ จึงแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ