การถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

22 พฤศจิกายน 2564 สพฐ. (คณะวิจัย นางมัลลวีร์ รอชโฟล ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร สนก.) สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองโดยการสัมภาษณ์ออนไลน์ กิจกรรมการถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 รูปแบบการพัฒนาของบริษัทโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Teacher as coach โดยกลุ่มเซนทรัล โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เป็นตัวแทนภาคกลาง เพื่อถอดแนวคิด กระบวนการพัฒนา ที่จะนำไปปรับใช้และขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป