เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

21-22 กันยานน 2564 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูสุขศรี มะโนสา คุณครูขนิษฐา ปานผา และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโนอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี