สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน

ตอนที่ 1 พลังแผ่นดิน https://youtu.be/A3Z1jSB9V-4
ตอนที่ 2 จากน้ำพระราชหฤทัย กลายเป็นสายฝนหลวงสู่แผ่นดิน https://youtu.be/amnzD2SKxzc
ตอนที่ 3 การเสด็จพระราชสมภพ https://youtu.be/cGrjzMe9RPQ
ตอนที่ 4 การศึกษาเมื่อทรงเยาว์วัย https://youtu.be/K8mIwu_PpU0
ตอนที่ 5 ครอบครัวอันแสนอบอุ่น https://youtu.be/JULEz6AWLyQ
ตอนที่ 6 แสงสว่างแห่งพระอัจฉริยภาพ https://youtu.be/Zec-rw2zDGM
ตอนที่ 7 การเสด็จทรงแก้ปัญหาประชาชน https://youtu.be/W-ChGwHJCZI
ตอนที่ 8 ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร https://youtu.be/bu4sD9ilsws
ตอนที่ 9 พระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้ง https://youtu.be/HsKc0WW8FDY
ตอนที่ 10 ฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรเสมอ https://youtu.be/EarhobbS2is
ตอนที่ 11 พระราชทานทุนการศึกษา https://youtu.be/Yq3ttB3C2Hc
ตอนที่ 12 พระราชทานปริญญาบัตร https://youtu.be/6AHc4tUCjLc
ตอนที่ 13 สายธารพระเมตตาสู่พื้นที่ห่างไกล https://youtu.be/LBr-MQzqdnA
ตอนที่ 14 พระราชหฤทัยความเป็นครู https://youtu.be/wPPGr1Tp_ZY
ตอนที่ 15 พระเมตตาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข https://youtu.be/J12bc_K0_E0
ตอนที่ 16 ทรงดูแลราษฎรประดุจลูกในอุทร https://youtu.be/VwQ4JA7Bwno
ตอนที่ 17 สองพระหัตถ์เพื่อราษฎร https://youtu.be/5mB7e3-X9lo
ตอนที่ 18 สายธารพระเมตตาประจักษ์แก่สายตานานาชาติ https://youtu.be/69hBxx2qbr0
ตอนที่ 19 อัครศาสนูปภัมภก https://youtu.be/FVnOtmSlLiY
ตอนที่ 20 ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา https://youtu.be/uFcAs3AYV0k
ตอนที่ 21 พระบรมราชูปถัมภ์ต่อทุกศาสนา https://youtu.be/hTSHdS-QbNc
ตอนที่ 22 พระก่อเกื้อรังสรรค์มรดกไทย https://youtu.be/8jl2Et1I9Jg
ตอนที่ 23 พระก่อเกื้อรักษามรดกไทย https://youtu.be/u63vj-FUDmg
ตอนที่ 24 บทเพลงพระราชนิพนธ์สายธารแห่งความผูกพัน https://youtu.be/Kg6LdkuT_dU
ตอนที่ 25 พระปรีชาญาณเชิงช่าง https://youtu.be/m3vWpvSRHnE
ตอนที่ 26 พระมหากษัตริย์นักกีฬา https://youtu.be/YWiLNWH1fAM
ตอนที่ 27 พระอัจฉริยภาพด้านภาษา https://youtu.be/Qr2IlbKJIg
ตอนที่ 28 พระมหากษัตริย์กษัตริย์ นักการเกษตร https://youtu.be/oeya9K55ROQ
ตอนที่ 29 สวนจิตรลดา แปลงนาเพื่อประชาชน https://youtu.be/E6O0iXaz9HE
ตอนที่ 30 โคนม มรดกจากพระองค์ https://youtu.be/DWkoAzGJs6o
ตอนที่ 31 เกษตรทฤษฎีใหม่ https://youtu.be/j5HJd45o0fQ
ตอนที่ 32 ปลูกป่าในใจคน https://youtu.be/nsHZq71WIos
ตอนที่ 33 ทรงฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม https://youtu.be/dZ9EoW8_lmU
ตอนที่ 34 ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับป่าไม้ https://youtu.be/f25Zpu-ngjo
ตอนที่ 35 ทรงฟื้นฟูป่าให้ฟื้นชีวิต https://youtu.be/TfUI1LOw2Rk
ตอนที่ 36 ป่าชายเลนในพระราชดำริ https://youtu.be/M7SMVHjCLy4
ตอนที่ 37 หญ้าแฝกจากพระราชดำริ https://youtu.be/913sMao2xz8
ตอนที่ 38 พืชพรรณของแผ่นดิน https://youtu.be/QOuPbDvX6LA
ตอนที่ 39 พระปรีชาญานด้านความมั่นคงทางอาหาร https://youtu.be/J3l8jph01Ag
ตอนที่ 40 พระองค์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งธรรมชาติ https://youtu.be/kgzvycpXc6I
ตอนที่ 41 ทรงหล่อเลี้ยงสายนทีบนที่สูง https://youtu.be/kEoDk66GcnI
ตอนที่ 42 ทรงพัฒนาสายนทีหล่อเลี้ยงพื้นที่อีสาน https://youtu.be/zbp7rTE9mfE
ตอนที่ 43 สายนที 4 น้ำ 3 รส จากน้ำพระราชหฤทัย https://youtu.be/EsCGWgGeePE
ตอนที่ 44 ทรงบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา https://youtu.be/gQig0u4qqpI
ตอนที่ 45 “ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ” หลักการอันชาญฉลาดในการบำบัดน้ำเสีย https://youtu.be/XLD0E1Gpsoc
ตอนที่ 46 พระปรีชาญาณด้านดิน https://youtu.be/lxH8AQc7TKc
ตอนที่ 47 พระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหาดิน https://youtu.be/ekQ46dRJS3U
ตอนที่ 48 ศูนย์รวมใจของปวงชน https://youtu.be/pzkkpl_iBDY
ตอนที่ 49 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ https://youtu.be/3AEpHC8xrkQ
ตอนที่ 50 พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ https://youtu.be/o7kDRkPvk_w
ตอนที่ 51 น้ำพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลสู่เลโซโธ https://youtu.be/-K34q9gmdw
ตอนที่ 52 น้ำพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลสู่นานามิตรประเทศ https://youtu.be/7M3l7VC_BgM
ตอนที่ 53 ทรงสานสายสัมพันธ์อันแผ่ไพศาล https://youtu.be/eYEs42xHtF4
ตอนที่ 54 รอยทางที่พระองค์ทรงพลิกฟื้น https://youtu.be/ZMI8oVbBgrM
ตอนที่ 55 พระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมกรุงเทพมหานคร https://youtu.be/5jUgXHJHivM
ตอนที่ 56 พระปรีชาญาณด้านพลังงาน https://youtu.be/ib5G5vopjmk
ตอนที่ 57 กังหันลมพระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน https://youtu.be/TDh5ME2-8PA
ตอนที่ 58 แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของมวลมนุษยชาติ https://youtu.be/hVdmDvguy0U
ตอนที่ 59 เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา https://youtu.be/JSl-q6gyE1E
ตอนที่ 60 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร https://youtu.be/PW81kEF7ouI
ตอนที่ 61 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ https://youtu.be/0WUT3pqx-h0
ตอนที่ 62 อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลก https://youtu.be/MyC9QWRSghw